นางกฤษณา อธิบดี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังโป่ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง วันที่ 01 ก.ค. 2565

พช.วังโป่ง : ร่วมประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับอำเภอฯ ผ่าน Web Conference (Webex)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง วันที่ 01 ก.ค. 2565

พช.วังโป่ง : ร่วมประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับอำเภอฯ ผ่าน Web Conference (Webex)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. สำนักงานพัฒนาชุ [...]