ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังโป่ง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน