โครงสร้างบุคคลากร

นายอนุสรณ์ แก้วชมภู

พัฒนาการอำเภอวังเหนือ

วิลาศ โชติจินดากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วัชรพงศ์ อุตตะมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สุพจน์ จันตะมะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สุกันยา เชื้ออินต๊ะ

อาสาพัฒนา (อสพ.)

(Visited 520 times, 1 visits today)