กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

เข้าชม 12 ครั้ง
📋วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
📌ในการนี้ นายอนุสรณ์ แก้วชมภู พัฒนาการอำเภอวังเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและได้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564 ซึ่งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคล กลุ่ม องค์กร และชุมชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยจังหวัดลำปางได้ดำเนินการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และอำเภอวังเหนือ มีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน จำนวน 6 หน่วยนับ / 3 ประเภท ดังนี้
1.1 ประเภทผู้นำชุมชน ได้แก่
1) นายจำลอง แสนจิตร ผู้ใหญ่บ้านทุ่งฮี หมู่ที่ 1 ตำบลวังทรายคำ
2) นางมาลี การเพียร ผู้ใหญ่บ้านจำตอง หมู่ที่ 15 ตำบลร่องเคาะ
3) นายอุดม ปิ่นชัยมณี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลวังทรายคำ
4) นางเข็มทอง เมทาง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลวังทรายคำ
1.2 ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้แก่ กลุ่มลำแต้น้ำพริกลาบ บ้านทุ่งฮี หมู่ที่1 ต.วังทรายคำ
1.3 ประเภทชุมชน ได้แก่ บ้านทุ่งฮี หมู่ที่1 ตำบลวังทรายคำ
📌โดยนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอวังเหนือ ได้เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย
ฯลฯ
ข่าวที่ 104/2564
📸ภาพ : น.ส. พิจิตรา จตุพรจรัส นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ : รายงาน/ข่าว
(Visited 12 times, 1 visits today)