ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ แก้วชมภู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังเหนือ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผนงานและการทำงาน

หนังสือราชการ

ที่ ลป 0019.1/ว21965 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ที่ ลป 0019.1/ว21804 ลว. 1 ก.ย. 2564)