วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมายให้ นายเทอดศักดิ์ บุญฮวด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวปุณิกา ปามา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวอิสรีย์วรรณ ฉ่ำวิเศษ อาสาพัฒนา ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา