ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญ

“เมืองข้าวงาม นามวังน้อย ร้อยพันศิลป์ ดินแดนสงฆ์”

ประวัติความเป็นมา

วังน้อย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ อำเภออุไทยน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองจากอำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา มีนายอำเภอคนแรกคือ หลวงอุทัยบำรุงรัฐ ต้นตระกูล บุณยานันต์ ซึ่งเป็นสกุลหนึ่งที่ได้รับพระราชทานโดยตรงจากรัชกาลที่ 6

อำเภอวังน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

เศรษฐกิจ

อำเภอวังน้อยแต่เดิมเป็นเขตเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกข้าวและสวนผลไม้ ปัจจุบันกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรมวังน้อยแฟคตอรีแลนด์ จึงกลายเป็นแหล่งของผู้ขายแรงงานย้ายมาอยู่เป็นจำนวนมาก

การคมนาคม

ท้องที่อำเภอวังน้อยมีถนนสายหลัก เช่น

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่

ตำบลลำตาเสา

ตำบลลำไทร

ตำบลบ่อตาโล่

ตำบลวังน้อย

ตำบลพยอม

ตำบลหันตะเภา

ตำบลสนับทึบ

ตำบลชะแมบ

ตำบลวังจุฬา

ตำบลข้าวงาม

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอวังน้อยประกอบด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองลำตาเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำตาเสาทั้งตำบล บางส่วนของตำบลบ่อตาโล่ บางส่วนของตำบลลำไทร และบางส่วนของตำบลชะแมบ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อตาโล่ (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้อยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำไทร (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนับทึบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพยอมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันตะเภาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังจุฬาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลข้าวงามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชะแมบ (นอกเขตเทศบาลเมืองลำตาเสา)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาของอำเภอและจังหวัด

 • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานพัฒนาชุมชนตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้เหมาะสม กับพื้นที่ และสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
 • สนับสนุน ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชนแผนชุมชนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการพัฒนามาตรฐานการ พัฒนาชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการ ความรู้ การส่งเสริมและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ การส่งเสริมและ พัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
 • ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาวิธีการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน ตามกรอบแนวทางที่กำหนดให้เหมาะสม กับพื้นที่และชุมชน บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศชุมชนระดับอำเภอจัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล กชช.2ค จปฐ.และข้อมูลอื่นๆ) ในรูปแบบสารสนเทศชุมชนและให้บริการข้อมูล ตลอดจนส่งเสริมการ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนา
 • การบริหารจัดการพัฒนาและบูรณาการกิจกรรม โครงการ แผนและการทำงานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ตามนโยบาย และแผนงานโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนประสานความร่วมมือ และปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 

(Visited 4,151 times, 1 visits today)