วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังน้อย ครั้งที่ 2/2564

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
💠นางสาวสรินยา มาตรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังน้อย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอวังน้อย
โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีโครงการ เสนอ จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ
💠ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)