วันที่ 21 มกราคม 2564 ทำสัญญาการขอกู้ยืมเงินหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2564

นางสาวสรินยา มาตรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้อย มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประสานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าทำสัญญาการขอกู้ยืมเงินหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 4 times, 1 visits today)