วันที่ 20 มกราคม 2564 สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าทำสัญญาการขอกู้ยืมเงินหมุนเวียน

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2564

นางสาวสรินยา มาตรดำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวังน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ประสานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าทำสัญญาการขอกู้ยืมเงินหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)