ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณาการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน