ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสรินยา มาตรดำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอวังน้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน