ประวัติ 

     ท้องที่อำเภอวังน้ำเย็น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองของตำบลเขาฉกรรจ์ออกมาตั้งเป็นตำบลทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ และตำบลตาหลังใน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2519 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ปีเดียวกัน

และในปีเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็น ตำบลวังสมบูรณ์ และตำบลตาหลังใน ของอำเภอสระแก้ว ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอวังน้ำเย็น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอวังน้ำเย็น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2526 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอวังน้ำเย็นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาฉกรรจ์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองหาด
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอวังสมบูรณ์
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอวังน้ำเย็นแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 84 หมู่บ้าน

1. วังน้ำเย็น (Wang Nam Yen) 19 หมู่บ้าน
2. ตาหลังใน (Ta Lang Nai) 21หมู่บ้าน
3. คลองหินปูน (Khlong Hin Pun) 16 หมู่บ้าน
4. ทุ่งมหาเจริญ (Thung Maha Charoen) 28 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอวังน้ำเย็นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาหลังในทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหินปูนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งมหาเจริญทั้งตำบล
(Visited 1,149 times, 4 visits today)