click ชุมชน

“Click ชุมชน” เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา…

“Click ชุมชน” เป็นแพลทฟอร์มบริการที่รวบรวมข้อมูลชุมชน ท่องเที่ยวชุมชน สินค้า OTOP และ ชุมชน แหล่งทุนชุมชน ปราชญ์ชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ …

(Visited 28 times, 1 visits today)