ประวัติความเป็นมา

                   อำเภอวังม่วงแยกมาจากอำเภอมวกเหล็ก โดยได้รับการจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2533 ต่อมาทางราชการได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2538 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลวังม่วง ตำบลคำพราน และตำบลแสลงพัน

แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ตำบล คือ

ตำบลวังม่วง ตำบลคำพราน ตำบลแสลงพัน

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แหล่งผลิตหมวกใบลาน

หนาวสะท้านอากาศสวิตเซอร์แลนด์ แดนดอกทานตะวันบาน

สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกป่าลานหินดาด

(Visited 850 times, 1 visits today)