Links

link สำคัญ

 

ระบบรายงานต่าง ๆ

 1. ระบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
 2. ระบบรายงานความคืบหน้า จปฐ. BMN ONLINE
 3. ระบบรายงานความคืบหน้า กชช.๒ค NRD ONLINE
 4. ระบบรายงานการคืนเงินยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด
 5. ระบบรายงาน Agenda 2017

หมู่บ้านสารสนเทศปี60 บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8  ตำบลธาตุ  อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่บ้านสารสนเทศ บ้านป่าชาติ  หมู่ 8 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ทีวี พช.

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

ระบบรายงานข้อมูลร้านประชารัฐสุขใจ Shop

ศูนย์ข้อมูลกลางฯ

รายงานคำรับรอง (PA)

รายงานคำรับรองภายใน (IPA)

ระบบแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

รายงานข้อมูลครัวเรีอนยากจน

ระบบประเมินความสุขฯ (GVH)

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฎิบัติราชการ

ประเมินความผาสุขออนไลน์

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น (CRM)

โปรแกรมลงทะเบียนโอทอป

รายงานผลการจัดเก็บข้อมมูล จปฐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพอ.

 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย  
 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนกันทรารมย์
 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์
 5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์
 6. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง
 7. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่
 8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ
 9. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราษีไศล
 10. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทุมพรพิสัย
 11. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงบูรพ์
 12. สำนักงานพัฒนาชุมมชนอำเภอห้วยทับทัน
 13. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนคูณ
 14. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีรัตนะ
 15. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำเกลี้ยง
 16. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหิน
 17. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูสิงห์
 18. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทร์
 19. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบญจลักษ์
 20. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์
 21. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 22. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศิลาลาด
(Visited 301 times, 1 visits today)