ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ.2540

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องการลาศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาราชการของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2550

ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำหรับจังหวัด (เงินทุนหมุนเวียน)

ดาวน์โหลด