30/08/2560 23.55

โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมครูระดับตำบล การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหินพร้อมทีมครูฝึกระดับตำบลและกลุ่มองค์กร รวม 40 คน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมฝึกอบรมครูฝึกระดับตำบลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way off Life ) รุ่นที่ 5 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ [...]

อ่านต่อ

04/07/2560 05.30

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกอำเภอวังหิน

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสมชาย อำพันธ์กาญจน์ นายอำเภอวังหิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดกิจกรรม โดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังหิน ร่วมกับ ปกครอง อำเภอวังหิน ส่วนราชการต่างๆในเขตอำเภอวังหิน โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสอยดาวเพื่อหารายได้สมทบทุนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังหิน ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนพระเจ้า หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ [...]

อ่านต่อ