โครงสร้างบุคคลากร

นายจรัญ ใจห้าว

พัฒนาการอำเภอวังหิน

นายพรเทพ ทิพอาศน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบเทศบาลตำบลบุสูง,ตำบลทุ่งสว่าง

นางธัญสิริ บรรลังก์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ่อแก้ว และตำบลธาตุ

นายวิชา อินตะนัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลดวนใหญ่ และตำบลวังหิน

นางสุนทราพร ทองพันชั่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลโพนยาง , ตำบลศรีสำราญ

(Visited 703 times, 1 visits today)