นายนิยม ไชยสุรินทร์

พัฒนาการอำเภอวังชิ้น

 นางนงนุช  เดือนดาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธันยภัทร  มังป๋อง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 นางวิยะดา  สิงหโยธิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธันฐภัทร์  โสภารัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายปฏิญญา  เทพจันทร์

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอำเภอวังชิ้น

 

(Visited 500 times, 1 visits today)