โครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าป๋วย

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น โดยนายนิยม ไชยสุรินทร์ พัฒนาการอำเภอวังชิ้น นางนงนุช เดือนดาว นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ และนายธันฐภัทร์ โสภารัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าป๋วย หมู่ที่ 3 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

(Visited 6 times, 1 visits today)