โครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหาดรั่ว

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น โดยนางธันยภัทร มังป๋อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางวิยะดา สิงหโยธิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดรั่ว หมู่ที่ 6 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

(Visited 5 times, 1 visits today)