สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

นายชัยฤทธิ์ จันทร์มาศ

พัฒนาการอำเภอวังเจ้า

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน