สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเจ้า

จังหวัดตาก

นายสุกิจ อยู่นิยม

พัฒนาการอำเภอวังเจ้า

บริหารงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน