โครงสร้างบุคคลากร

นายชาญณรงค์ กันภัย

พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี

นางสาวลักขณา กล่อมกมล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา และตำบลหนองหลุม

นางสาวพทรพรรณ ปัญญาด้วง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังโมกข์

นายสุรสิทธิ์ เดชธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบึงบัว

นางสาวอรพรรณ นันกาวงศ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 402 times, 1 visits today)