โครงสร้างบุคคลากร

นายชาญณรงค์ กันภัย

พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี

นายภณธศร ปุ๊ดหน่อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบึงบัว

นางจุฬาลักษณ์ บัวตูม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลวังโมกข์

นายสุรสิทธิ์ เดชธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลบ้านนา และตำบลหนองหลุม

นางสาวอรพรรณ นันกาวงศ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 627 times, 1 visits today)