ประวัติความเป็นมา

อำเภอวชิรบารมี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสามง่าม ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 จึงได้แยกพื้นที่ตำบลบ้านนา ตำบลบึงบัว ตำบลวังโมกข์ และตำบลหนองหลุม จัดตั้งขึ้นเป็นอำเภอวชิรบารมี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระราชทานชื่อ "วชิร" ให้เป็นชื่อของอำเภอ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ

อำเภอวชิรบารมีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 51 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านนา     (Ban Na)     16 หมู่บ้าน    
2. บึงบัว     (Bueng Bua)     13 หมู่บ้าน    
3. วังโมกข์     (Wang Mok)     10 หมู่บ้าน    
4. หนองหลุม     (Nong Lum)     12 หมู่บ้าน  

อำเภอวชิรบารมีเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

(Visited 4,299 times, 1 visits today)