สพอ.วชิรบารมี ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจนฯ มิติด้านความเป็นอยู่ ของอำเภอวชิรบารมี

สพอ.วชิรบารมี ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างที่อยู่อาศัยครัวเรือนยากจนฯ มิติด้านความเป็นอยู่ ของอำเภอวชิรบารมี
📣วันที่ 22 กันยายน 2565📣
⏰เวลา 11.00 น.⏰
นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี และนายปริวัชร วัชรวิภา นายอำเภอวชิรบารมี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนตามระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านที่อยู่อาศัย
ของอำเภอวชิรบารมี
ตามโครงการ
“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”
ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
คือ นายมงคล สระทองรอด
📌โดยมี
นายศุภชัย สุพรรณทอง
พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
เป็นตัวแทนจังหวัดพิจิตร
มอบเงินจากโครงการ
ดังกล่าวฯ จำนวน
25,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างที่อยู่อาศัยตามแผนปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
📌ณ ครัวเรือน
นายมงคล สระทองรอด
บ้านเลขที่ 53 หมู่ 8 ตำบลหนองหลุม
อำเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร
📷ภาพ/ข่าวโดย
#สพอ.วชิรบารมี
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 16 times, 1 visits today)