การประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวชิรบารมี (ศจพ.อ.)

การประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย [...]

อ่านต่อ