การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล

นางสาวลักขณา กล่อมกมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอวชิรบารมี เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 40 times, 1 visits today)