สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

นายสมยศ รำจวน

พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย

ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง