🌾 พช. อู่ทอง ดำเนินงานโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🕘 วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น. 👩🏻 นางทองคำ เพ็ช [...]
อ่านเพิ่มเติม

📕 พช. อู่ทอง เพิ่มเติมความรู้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

🕘 วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา o๙:oo น. 📢 นางทองคำ เพ็ชร [...]
อ่านเพิ่มเติม