นางทองคำ เพ็ชรปานกัน

พัฒนาการอำเภออู่ทอง

นางมธุรดา ปรางค์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านดอน,ตำบลหนองโอ่ง,ตำบลกระจัน

นางจงรักษ์ เสมอ่วม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนคา

ว่าที่ร้อยโทจรัญ บุญเฉลิม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลยุ้งทะลาย,ตำบลจรเข้สามพัน

นางสาวสุวิมล พ่อค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านโข้ง,ตำบลสระพังลาน,ตำบลดอนมะเกลือ

พ.จ.อ.ภิรมย์ กล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสระยายโสม,ตำบลเจดีย์,ตำบลพลับพลาไชย,ตำบลอู่ทอง

นายกฤษกร จานแก้ว

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.อู่ทอง
รับผิดชอบประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

นางสาวธนัฐดา สตันน๊อด

อาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ 72 ประสานงานตำบลอู่ทอง

นางสาววิภาวนี อรรถานิธี

นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

(Visited 1,363 times, 1 visits today)