โครงสร้างบุคลากร

นางทองคำ เพ็ชรปานกัน

พัฒนาการอำเภออู่ทอง

โทร 08-1823-0343

นางมธุรดา ปรางค์ทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านดอน,ตำบลหนองโอ่ง,ตำบลกระจัน

พ.จ.อ.ภิรมย์ กล้าหาญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสระยายโสม,ตำบลเจดีย์,ตำบลพลับพลาไชย

นางจงรักษ์ เสมอ่วม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนคา

นางสาวสุวิมล พ่อค้า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลบ้านโข้ง,ตำบลสระพังลาน,ตำบลดอนมะเกลือ

นางสาวศิริพร วีวร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลจรเข้สามพัน, ตำบลยุ้งทะลาย

นางสาวธนัฐดา สตันน๊อด

อาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ 73 ประสานงานตำบลอู่ทอง

นายกฤษกร จานแก้ว

เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ.อู่ทอง
รับผิดชอบประสานงานกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 1,701 times, 1 visits today)