🥕 พช. อู่ทอง ดำเนินโครงการปลูกผัก ปลูกรักกับสตรีตำบลดอนคา

เข้าชม 23 ครั้ง

🕘 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น.

👩🏻 นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางจงรักษ์  เสมอ่วม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการปลูกผัก ปลูกรักกับสตรีตำบลดอนคา ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

🥦 การดำเนินงานโครงการฯ มีการสาธิตการปลูกผัวสวนครัวอย่างปลอดภัย และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดอนคา จำนวน 40 คน เพื่อให้สตรีมีความเข้าใจ และปรับใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้สตรีทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวอย่างปลอดภัยไว้รับประทานเอง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตในครัวเรือน ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

📸 ภาพ: นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)
📝ข่าว: นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

🌾 อู่ทอง เมืองฅนทวา พัฒนาคน พัฒนาชุมชน 🌾

(Visited 23 times, 1 visits today)