พช. อู่ทอง ให้ความรู้อบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี

🕘 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.

📢 นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และนางสาวสุวิมล พ่อค้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลบ้านโข้ง ณ อาคารศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง โดยได้มีการชี้แจงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน และประชาสัมพันธ์รับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน

📸 ภาพ: นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
📝ข่าว: นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

🌾 อู่ทอง เมืองฅนทวา พัฒนาคน พัฒนาชุมชน 🌾

(Visited 22 times, 1 visits today)