พช. อู่ทอง ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

🕘 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น.

👩🏻 นางทองคำ เพ็ชรปานกัน พัฒนาการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางจงรักษ์ เสมอ่วม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่น 72 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และเจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพ และยกระดับสินค้า OTOP/การท่องเที่ยว/สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านหนองกระโซ่ หมู่ที่ 11 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

👩‍🍳 ในการดำเนินงานโครงการฯ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพทำข้าวเหนียวหมูหวาน และขนมวุ้นแฟนตาซี โดยมีปราชญ์สัมมาชีพ จำนวน 5 คน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว และได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี

📜 การดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

📸 ภาพ/ข่าว: นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)

🌾 อู่ทอง เมืองฅนทวา พัฒนาคน พัฒนาชุมชน 🌾

(Visited 23 times, 1 visits today)