ข่าวประชาสัมพันธ์

นางทองคำ เพ็ชรปานกัน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออู่ทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน