สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี

นางทองคำ เพ็ชรปานกัน

พัฒนาการอำเภออู่ทอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน