ข่าวประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อมอบนโยบายข้อสั่งการและติดตามวางแผนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย

[...]

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย ได้รับการสนับสนุนข้าวสารและของบริโภคจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคานหาม ร่วมโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย HAPPY ปี 2564” เรื่อง มท.สร้างสุข (Happy creation) โดยกรมการพัฒนาชุมชน มอบให้ครัวเรือนยากจนและผู้พิการในหมู่บ้าน จำนวน 4 ราย

[...]

22 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน โดยทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์น้ำพริกกากหมูและน้ำพริกปลาช่อนย่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโพสาวหาญ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

[...]

22 มกราคม 2564 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ศึกษาเรียนรู้การปลูกพืชผักและการออกแบบแปลง หมู่ที่ 6 ตำบลโพสาวหาญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

[...]

25 ธันวาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนางสาวฐาพัช วิรัชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านดอนกระแสหมู่ที่ 5 ตำบลเสนา อำเภออุทัย

[...]

24 ธันวาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย พร้อมด้วยนางสาวฐาพัช วิรัชติ นวช.พช.ปฏิบัติการ นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำรวจพื้นที่ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลโพสาวหาญ

[...]

24 ธันวาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนางสาววันเพ็ญ ทองมูล และนายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำรวจพื้นที่และแจ้งการฝึกอบรมแก่ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลสามบัณฑิตและตำบลหนองน้ำส้ม

[...]

23 ธันวาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย นวช.พช.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ และประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 โครงการ โดยมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา นายอำเภออุทัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภออุทัย

[...]