โครงสร้างบุคคลากร

นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภออุทัย

นางสาววันเพ็ญ ทองมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองน้ำส้ม ตำบลอุทัย และตำบลบ้านช้าง

นายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไม้ซุง และตำบลสามบัณฑิต

นางสาวฐาพัช วิรัชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโพสาวหาญ ตำบลคานหาม และตำบลเสนา

นางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านหีบ ตำบลธนู และตำบลข้าวเม่า

(Visited 285 times, 1 visits today)