โครงสร้างบุคคลากร

นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
พัฒนาการอำเภออุทัย

นางโศภิฏฐา จันทร์ประเสริฐ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลข้าวเม่า ตำบลบ้านช้าง

นางสาววันเพ็ญ ทองมูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองน้ำส้ม ตำบลอุทัย

นายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองไม้ซุง ตำบลสามบัณฑิต ตำบลเสนา

นางสาวฐาพัช วิรัชติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองไม้ซุง ตำบลคานหาม

นางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านหีบ และธนู

(Visited 198 times, 1 visits today)