รับมอบหน้ากากอนามัยจากนางเตือนใจ ตรีบุบผา นายกกิ่งกาชาดอำเภออุทัย ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย

20 พฤษภาคม 2563 นายอำนวย อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย มอบหมายนางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับมอบหน้ากากอนามัยจากนางเตือนใจ ตรีบุบผา นายกกิ่งกาชาดอำเภออุทัย ณ ที่ว่าการอำเภออุทัย

(Visited 31 times, 1 visits today)