การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าชม 10 ครั้ง

🎯วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตรอน เข้ารับการคัดเลือก 3 ประเภท ได้แก่
📍1.กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น
📍2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
📍3.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรรีอำเภอ(อกสอ.)ดีเด่น

(Visited 10 times, 1 visits today)