ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสมบัติ บางเหลือ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตรอน

วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕”