สพอ.ตระการพืชผลร่วมติดตามการดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

……………..
วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.30 น.นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ร่วมติดตามดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้
1.บ้านโนนสวาง ม.9 ต.ห้วยฝ้ายฯ “สาธิตอาชีพทำแคปหมู”
2.บ้านคำแคนน้อย ม.10 ต.โนนกุง “สาธิตอาชีพทำดอกไม้จันทน์”
3.บ้านหนองนกทา ม.7 ต.ท่าหลวง “สาธิตอาชีพทำไม้กวาด”
4.บ้านสุขสำราญ ม.8 ต.บ้านแดง “สาธิตอาชีพเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์”
ในการนี้มีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จำนวน 5 ท่านร่วมให้ความรู้ในกระบวนการสาธิตอาชีพภายใต้แนวคิด”ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”
ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 20 ครัวเรือน ซึ่งได้เรียนรู้และลงมือทำพร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพจริงและต่อยอดให้เกิดรายได้ในอนาคตต่อไป
ทีมประชาสัมพันธ์ สพอ.ตระการพืชผล…ภาพ/ข่าว
(Visited 21 times, 1 visits today)