โครงการอุบลฯ ชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข (Ubon Happy Village)

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นางสาวจารุวรรณ คล่องตา พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้นำ อช. ครัวเรือนเป้าหมายร่วมจัดนิทรรศการตาม
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน

(Visited 26 times, 1 visits today)