นางคำประไพ รักษาขันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตระการพืชผลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี