ข่าวประชาสัมพันธ์

นางคำประไพ รักษาขันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอตระการพืชผลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตระการพืชผล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน