🎊พช.ทุ่งยางแดง ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565🎊

เข้าชม 2 ครั้ง

25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ในการนี้ นางสาวฮาซาน๊ะ กายี พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง และคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย
1. นโยบายของผู้บริหารในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
2. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปี 2565
3. แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดข้อร้องเรียนหรือกรณีเกิคความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
4. กรณีศึกษาในกรณีเกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🕌ปัตตานี เมืองงาม สามวัฒนธรรม⛩️⛪️
ภาพ : สันต์
ข่าว : สันต์

(Visited 2 times, 1 visits today)