💐พช.ทุ่งยางแดง ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่ตำบลพิเทน 🌹

เข้าชม 4 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งยางแดงโดยนางสาวฮาซาน๊ะ กายี พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้นายอาฮมัดไฟซอล มาปะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพิเทน ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่ตำบลพิเทน พร้อมทั้งสอบถามประวัติความเป็นมาและแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ ดังนี้
1. สวนลองกองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่สวนดังกล่าว ตั้งอยู่บ้านข่าลิง หมู่ที่ 1 ตำบลพิเทน
2. สุสานพิเณร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบโบราณสถาน ตั้งอยู่บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน
3. ศูนย์ศิลปาชีพพิเทน ตั้งอยู่บ้านพิเทน หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มทอผ้า และสอบถามประวัติความเป็นมาและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
4. พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวนายเจ๊ะมะ สาหาด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 5 บ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 3 ตำบลพิเทน เพื่อไปเยี่ยมชมของโบราณ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ในสมัยประวัติศาสตร์
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📸ภาพ : อำเภอ/พช.ทุ่งยางแดง
🎞ข่าว : ฮารีซะ
“ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม”

(Visited 4 times, 1 visits today)