พช.ทุ่งยางแดง​ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลน้ำดำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.​ สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​อำเภอ​ทุ่งยางแดง​ โดย​นางสาวฮาซาน๊ะ​ กา​ยี​ พัฒนาการ​อำเภอ​ทุ่งยางแดง​มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะอัสนะห์ เจ๊ะสะแมพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลน้ำดำ ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลน้ำดำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนดังนี้
1.ขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม(ไม่ใช้งบประมาณ) ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสัมมาชีพชุมบ้านบือราแง (กะหรี่ปั๊บ)กลุ่มOTOP
ใหม่ให้มีรายได้เพิ่มขี้น
2.ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้เข้มแข็งขับเคลื่อนกองทุน กข.คจ. ม.1และม.2 ปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3.การดำเนินงาน โครงการOTOP อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งกลุ่มใหม่ จดทะเบียนOTOP
กลุ่มสตรีทำขนมตำบลน้ำดำ(ปุยฝ้าย)4.ประชาสัมพันธ์การปลูกผัก สร้างความมั่นคงด้านอาหารระยะ2และการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ให้ทุกครัวเรือน มีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ 5. การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามลูกหนี้ตำบลน้ำดำไม่มีลูกหนี้ที่ค้างชำระ 6.ปรับแผนชุมชน 7.ขับเคลื่อนโครงการความมั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน ประจำปี 2564 (งบศอ.บต.)โดยมี นายการียา อาแวกือจิ กำนันตำบลน้ำดำ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ มัสยิดฉะลง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

📸ภาพ: เจ๊ะอัสนะห์
❤️ข่าว​ : เจ๊ะอัสนะห์/ฮารีซะ
ปัตตานี​เมืองงาม​ สาม​วัฒนธรรม​

(Visited 6 times, 1 visits today)