ประชุมคณะกรรมการพชอ.และร่วมเปิดป้ายศูนย์ประสานงานคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)

เข้าชม 75 ครั้ง

วันที่  24 พฤษภาคม 2561 นายสุไลมาน  เวาะเนาะ   พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง   และนายอาฮมัดไฟซอล  มาปะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการพชอ. ครั้งที่1/2561 และทำการเปิดป้ายศูนย์ประสานงานคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)  ณ  สำนังานสาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง

(Visited 75 times, 1 visits today)