ตรวจประเมินผลการบริหารจัดการ การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE

เข้าชม 114 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. นายสุไลมาน  เวาะเนาะ  พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง   มอบหมายให้นางสาวฮามีดะฮ์  ยะโกะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปากู   ร่วมให้การต้อนรับนายแสงประทีบ โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศรอบพื้นที่ พร้อมคณะกรรมการฯ ในโอกาสลงตรวจประเมินผลการบริหารจัดการ การดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง ซึ่งเป็นชมรมดีเด่นระดับภาคใต้ ประเภทสถานศึกษา และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านปาแดปาลัส หมู่ ๑ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง เป็นชมรมดีเด่นระดับภาคใต้ ประเภทชุมชน เพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ ทั้งนี้ ทั้ง ๒
ชมรมฯ ได้มีการนำเสนอผลงาน พร้อมจัดนิทรรศการที่ทางชมรมได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งการปฏิบัติงานจริง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE มีการพัฒนาและมีความต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างเครือข่าย นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง โดยสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 114 times, 1 visits today)