ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสัญจร

เข้าชม 47 ครั้ง

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ – นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางสาว สุนีย์ นวจินดาพันธ์ุ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายอำพัน ป้อมสกุล รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานี และนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี กิจกรรมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

(Visited 47 times, 1 visits today)