ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดปัตตานี

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายสุไลมาน  เวาะเนาะ  พัฒนาการอำเภอทุ่งยางแดง มอบหมายให้ น.ส.ฮามีดะฮ์  ยะโกะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดปัตตานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดปัตตานี ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วยตัวแทนส่วนราชการและภาคเอกชน กลุ่ม องค์กรภาคประชาชน ให้มีการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี (หลังเก่า)

(Visited 22 times, 1 visits today)