โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวภิญญภัค สินรา

พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่

นายสมชาย บุญสม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปิยะเมศร์ เกิดสมกาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกิ้มตั้น ศรีชาย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 343 times, 1 visits today)