ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวภิญญภัค สินรา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน